header image
N
Aktualności
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Rekrutacja
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Kodeks ucznia
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Organizacja roku szkolnego
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Kodeks ucznia Drukuj
KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17
 W GORZOWIE WLKP.

ZASADY OGÓLNE


1.    Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest kształcenie i wychowanie.
2.    Najwyższą wartością szkoły są uczniowie.
3.    Stosunki między nauczycielami a uczniami winny być kształtowane na zasadzie wzajemnego zrozumienia i szacunku.
4.    Zasadą jest, że wszelkie konflikty, jakie mogą powstać między uczniami lub między uczniami a pracownikami szkoły są rozpatrywane w sposób bezstronny, a uczniowi przysługuje zawsze prawo do odwołania się od decyzji podjętej w jego sprawie.
5.    Szkoła zapewnia pełną tolerancję religijną.
6.    Każdy uczeń ma prawo do własnej tożsamości, do kulturalnego wyrażania swoich opinii i poglądów, a szkoła gwarantuje przestrzeganie tego prawa.
7.    Uczeń, któremu postawiono zarzut a nie udowodniono winy lub wykroczenia, ma prawo czuć się niewinnym.
8.    Wszyscy uczniowie mają jednakowe prawa i obowiązki.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


Uczeń ma prawo:

1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych i rodzinnych prawo do szacunku i sprawiedliwej oceny jego postawy.
2. Zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych do wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, dyrekcji szkoły oraz szkolnego pedagoga. Pomocy takiej nie wolno uczniowi odmówić, a jeżeli sprawa tego wymaga należy zachować ją w tajemnicy.
3. Zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, organizacji uczniowskiej wnioski i postulaty dotyczące spraw uczniowskich, życia szkoły, organizacji rozrywki i wypoczynku na terenie szkoły.
4. Do korzystania z wszelkich możliwości do zdobywaniu i pogłębiania wiedzy.
5. Do reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach.
    Prawa tego zostaje pozbawiony uczeń w przypadku uzyskania oceny nieodpowiedniej i nagannej ze sprawowania (dotyczy również uczniów sportowców).
6.Do wypoczynku w przerwach śródrocznych i świątecznych; na okres ten nie zadaje się prac domowych.
7. Znać przewidziany dla jego klasy program nauczania i oczekiwać dodatkowej pomocy od nauczyciela w przypadku trudności z jego opanowaniem powstałych z powodów nie zawinionych przez ucznia.
8.Do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarza specjalisty. Zwolnienia udziela Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 3.
9. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wybranych zajęć edukacyjnych w danym dniu na podstawie pisemnej informacji rodzica / opiekuna potwierdzonej popisem. Zwolnienie z zajęć powinno zawierać adnotację o pozwoleniu ( lub nie ) na samodzielne opuszczenie szkoły i wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego dziecka.
10.Do promowania do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego (dotyczy uczniów klas I-III).
      11.Do określonego postępowania w zakresie kontroli i oceny wiadomości:
a)    prace pisemne godzinne mogą być przeprowadzone po wcześniejszym, co najmniej tygodniowym, zapowiedzeniu. W jednym dniu może być przeprowadzona tylko jedna praca pisemna, a w tygodniu nie więcej niż trzy;
b)    W przypadku przełożenia (za zgodą nauczyciela) przez uczniów terminu pracy pisemnej powyższy zapis traci moc;
c)    każdy sprawdzian jedno- lub dwugodzinny musi być poprzedzony podaniem przez nauczyciela zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, którym uczeń ma sprostać;
d)     Nauczyciel jest zobowiązany dokonać oceny prac pisemnych w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty napisania;
e)    bez wcześniejszego zapowiedzenia mogą być przeprowadzone pisemne sprawdziany z zakresu trzech ostatnich tematów (kartkówki);
f)    pierwszy dzień po przerwie świątecznej lub feriach jest dniem bez sprawdzania wiadomości w formie ustnej i pisemnej;
g)    uczeń sportowiec ma prawo do wydłużonego terminu na odrobienie zadań domowych z ostatniego dnia przed zawodami oraz prawo do późniejszego przyjścia do szkoły, jeżeli powrót z zawodów nastąpił po godzinie 22;
h)    uczeń i jego rodzice są powiadamiani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych ( szczególnie niedostatecznych)na ostatnich zebraniach  z rodzicami przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP przez wychowawcę klasy w formie pisemnej ( kartki z ocenami); zebrania obowiązkowe odbywają się nie później niż na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji;
i)    szczegółowe kryteria oceny z zachowania, tryb i zasady jej ustalania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania;
j)    uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych;
k)    uczeń nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych na wniosek własny lub rodziców ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym prze dyrektora szkoły;
l)    uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwu przedmiotów po uprzednim podjęciu decyzji przez Radę Pedagogiczną w ustawowym terminie tj. w ostatnim tygodniu wakacji;
ł)  uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ma prawa do   zdawania egzaminów poprawkowego i klasyfikacyjnego.


Uczeń ma obowiązek:

1.    Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
2.    Sumiennie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.
3.    Dbać o podręczniki, pomoce naukowe i szkolny księgozbiór.
4.    Informować rodziców o swoich bieżących ocenach i zachowaniu.
5.    Dostarczać wychowawcy usprawiedliwienia za nieobecność z powodu choroby nie później niż w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.
6.    Dostarczać zwolnienia od rodziców przed planowaną nieobecnością w szkole:
-  w danym dniu u nauczyciela przedmiotu,
- do 3 dni u wychowawcy klasy,
- powyżej 3 dni u dyrektora szkoły.
7. Rzetelnie wywiązywać się z przyjętych na siebie funkcji klasowych i szkolnych.
8. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd poprzez dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie klasy i szkoły.
9. Ponosić odpowiedzialność za naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody.
10. Pozostawiać odzież zewnętrzną w szatni szkolnej.
11. Nie opuszczać w czasie trwania zajęć terenu szkoły.
12. Dbać o estetyczny wygląd osobisty i higienę (na co dzień strój schludny  : bluzka bez dużego dekoltu, musi przykrywać talię i ramiona, spódnica nie krótsza niż 15 cm nad kolanem, z okazji uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz - strój świąteczny: dla dziewcząt- ciemna spódnica/spodnie i biała bluzka, dla chłopców- ciemne spodnie i biała koszula; uczniom nie wolno farbować włosów, dziewczynkom przychodzić w makijażu, nosić długich kolczyków, chłopcom  nie wolno  obwieszać się zbędnymi ozdobami np. łańcuchy, wisiorki, ćwieki, kolczyki).
13. Wyłączać na czas trwania zajęć lekcyjnych komórki i inne urządzenia telekomunikacyjne.
14.Okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz kolegom
i koleżankom.
15. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły.
16. Przestrzegać  zaleceń  i  zasad  ustalonych przez  Samorząd  Uczniowski
    i samorząd klasowy.
17.Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować poglądy i przekonania innych.
18. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych ( uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych np. scyzoryków, nożyków oraz zapałek, papierosów, zapalniczek, zabawek z laserem itp.). W budynku szkoły obowiązuje nakaz poruszania się tylko prawą stroną i zakaz biegania po korytarzach.
19. Przestrzegać Regulaminu korzystania z boisk szkolnych oraz Regulaminu Świetlicy szkolnej.Za przykładną postawę, na wniosek Rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, grupy rówieśniczej lub Rady Rodziców, Dyrektor szkoły przyznaje

nagrody.


1.    Za przykładną postawę należy rozumieć spełnienie jednego z wymienionych kryteriów:
- bardzo dobre wyniki w nauce,
- wzorowa postawa uczniowska,
- udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i osiąganie sukcesów,
- wyróżniająca praca na rzecz klasy i szkoły,
- inne postawy i działania przynoszące zaszczyt uczniowi i szkole.
2. Za przykładną postawę uczeń może być nagrodzony:
- pochwałą udzieloną przez wychowawcę klasy,
- pochwała udzieloną przez dyrektora na forum klasy lub na apelu szkolnym,
- listem pochwalnym skierowanym do rodziców,
- umieszczeniem nazwisk wyróżniających się  w konkursach i zawodach sportowych uczniów na szkolnej tablicy informacyjnej,
- wpisaniem cząstkowej oceny celującej za zajęcie I miejsca w szkolnych konkursach lub aktywnym udziale w uroczystościach szkolnych, np. inscenizacjach,
- oceną cząstkową bardzo dobrą za udział w konkursach szkolnych,
- udziałem wraz z rodzicami w szkolnym Święcie Prymusa,
- nagrodą fair-play dla uczniów, którzy zachowali się w sposób godny naśladowania.
3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Uczeń może mieć jedną ocenę dostateczną.
4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania wynosi co najmniej 4,75 i zachowanie jest co najmniej bardzo dobre.

Środki wychowawcze- kary


Rada Pedagogiczna ustanowiła następujące procedury działań wobec uczniów, którzy łamią i nie przestrzegają zasad kodeksu Ucznia:
•    rozmowa dyscyplinująca przeprowadzona przez wychowawcę lub nauczyciela,
•    ustne upomnienie wychowawcy na forum klasy,
•    upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy na forum klasy z jednoczesną adnotacją w dzienniku lekcyjnym i powiadomieniem rodziców,
•    przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności rodziców,
•    wezwanie rodziców na posiedzenie Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej, w skład której wchodzą: wychowawca, szkolny pedagog i dyrektor szkoły,
•    zawieszenie udziału ucznia sportowca w zawodach na okres adekwatny do winy (określa go trener z wychowawcą lub Radą Pedagogiczną),
•    pozbawienie pełnionych funkcji,
•    rozpatrzenie sprawy przez Parlament Uczniowski na wniosek ucznia, samorządu klasowego lub wychowawcy klasy,
•    nagana udzielona przez dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i powiadomieniem (pisemnym) rodziców,
•    zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, dyskotekach i innych uroczystościach,
•    przeniesienie ucznia do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy klasy lub rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
•    powiadomienie Policji w szczególnie trudnych wypadkach, np. kradzież, pobicie, zastraszanie, wandalizm,
•    uczeń, który w półroczu otrzymał naganę dyrektora szkoły lub dwie nagany wychowawcy klasy, może otrzymać z zachowania najwyżej ocenę poprawną. W przypadku powtarzających się nagannych zachowań ucznia (niszczenie mienia, palenie papierosów, zastraszanie, wymuszania, agresja słowna i fizyczna wymierzona przeciwko innym uczniom, podrabianie podpisów itp.) powiadamia się Policję i uczeń z zachowania otrzymuje ocenę naganną,
•     jedną z konsekwencji łamania zasad Kodeksu Ucznia jest praca na rzecz klasy lub szkoły, np. podlewanie kwiatów w gabinetach lekcyjnych, umycie ławek, zagrabienie liści przed szkołą,
•    uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczone mienie szkoły ( naprawa lub zakup nowego sprzętu).

Podsumowania końcowe:

1.    Spóźnianie się na zajęcia lekcyjne po przerwach między lekcjami jest traktowane jako celowe.
Dokonano aktualizacji
we wrześniu 2008r. i przyjęto uchwałą
Rady Pedagogicznej dnia 10.09.2008r.
Aktualizacja dokumentu 30 sierpnia 2013r.
Przewodniczący Rady Rodziców


  
Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl